logo
logo

Algemene Voorwaarden Podiumlokaal

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Podimlokaal voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Podiumlokaal;

Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot - een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Telefonische Verkoop
De verkoop die plaatsvindt via het door Podiumlokaal beschikbaar gestelde telefoonnummer

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Website
De website www.podiumlokaal.nl;

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Podiumlokaal worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel telefonisch, via de websites van Podiumlokaal, Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden accoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Podimlokaal treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Podimlokaal is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Podiumlokaal een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Podiumlkaal verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Podiumlokaal aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.
3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Podiumlokaal kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de totstandgekomen overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Podimlokaal, danwel telefonisch via het door Podiumlokaal op haar Website aangegeven telefoonnummer
4.2 De door Podiumlokaal geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Ticketpoint aan de Koper ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Podiumlokaal niet toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
4.4 indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Podimlokaal of Organisator, kan Podiumlokaal en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 Podiumlokaal en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Podiumlokaal op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.
4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

Meer info
Prijs: € 18.50
LokaalBon
Prijs: € 18.50